Terminologický slovník

Aplikační server

Serverová aplikace, která obsahuje knihovny implementující požadavky Java EE specifikace. Na aplikačním serveru jsou provozovány enterprise aplikace [8].

Framework

Sada knihoven, které v obecné podobě implementují časté programátorské konstrukce a usnadňují tak vývojářům rutinní práci. Bývají zaměřeny na určitou vymezenou oblast, např. tvorbu webových aplikací. Často jsou v nich aplikovány různé návrhové vzory a best practices z dané oblasti.

Java EE

Java platforma určena pro vývoj rozsáhlých enterprise aplikací. Základem Java EE je Java SE [8].

JavaServer Faces

Serverová Java technologie určená pro tvorbu dynamických webových aplikací. JSF usnadňuje tvorbu uživatelského rozhraní a automatizuje některé úkony, jako např. správa stavů UI komponent, konverzi a validaci dat, zpracování událostí atd. [3].

JavaServer Pages

Serverová Java technologie určena pro tvorbu dynamických webových aplikací. V JSP souborech je možné kombinovat statický a dynamicky generovaný obsah. JSP je postaveno nad technologií Java Servlet [1].

Konverze

Transformace dat mezi modelem a view[35] aplikace. V modelu se nacházejí data různých typů a aby mohla být prezentována uživateli, musí být převedeny do podoby textových řetězců. Naopak aby mohly být textové řetězce zadané uživatelem uloženy v modelu, musí být převedena na vyhovující datové typy [3].

Managed Bean

Třída jazyka Java, která vyhovuje určitým formálním a obsahovým požadavkům. Instance těchto tříd jsou spravovány JSF frameworkem a konfigurují se v souboru faces-config.xml [8].

Renderer

Třída, která zajišťuje prezentaci JSF tagů na konkrétním koncovém zařízení. JSF tagy jsou rendererem převáděny na značkovací jazyk, který je koncové zařízení schopno interpretovat [5].

RenderKit

Sada rendererů, které převádějí JSF tagy na stejný značkovací jazyk. Např. HTML RenderKit, jeho všechny renderery převádějí tagy do jazyka HTML [5].

Validace

Kontrolní proces, který zajišťuje, že data zadaná uživatelem vyhovují určitým omezením, která vyplývají z logiky modelu [3].

Životní cyklus

Posloupnost úkonů, které musí být vykonány na pozadí JSF frameworku od obdržení požadavku do vygenerování odpovědi. Mezi úkony, které musí být provedeny, patří např. konverze, validace, zpracování událostí atd. [8][35] V tomto případě je pojmem view myšlena část MVC architektury, nikoli strom komponent JSF aplikace.

Creative Commons License
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je Bc. David Hanel, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.