4it101»Adv Soubory

Adv Soubory

Soubory

Před čtením této části doporučuji prostudovat ve skriptech kapitolu věnovanou souborům.

Uložení a obnovení stavu hry

Pro ukládání a načítání stavu hry je nejvhodnější použít serializaci objektů.

Serializace objektů

 • serializace objektů umožňuje převést libovolný objekt (instanci) na posloupnost bajtů, kterou lze později načíst a původní objekt obnovit,
 • serializace je nezávislá na platformě,
 • užití:
  • pro ukládání/obnovování stavu instancí,
  • definování počátečního stavu instance v JavaBeanech,
  • pro přenos pro síti - RMI

Třídy ObjectOutputStream a ObjectInputStream

 • zapisování objektu do souboru (do výstupního streamu):
  • zajišťuje třída ObjectOutputStream(OutputStream os) z java.io, která má metodu
	   void writeObject(Object o)
 • omezení:
  • ukládají se pouze objekty implementující rozhraní Serializable,
  • ukládají se i všechny datové atributy v objektu (celou síť objektů),
  • primitivní datové typy je potřeba zabalit do referenčních,
 • čtení objektu ze streamu (ze souboru):
  • třída ObjectInputStream(InputStream is) z java.io s metodou
	   Object readObject()
 • omezení:
  • nutno zachovat pořadí objektů v jakém se ukládá,
  • musí být k dispozici stejný soubor .class (stejné jméno a verze), který se použil při ukládání,

Rozhraní Serializable

 • rozhraní Serializable je pouze příznak, nemá žádné metody,
 • při implementaci rozhraní Serializable je nutné:
  • všechny datové atributy musí být buď typu, který implementuje rozhraní Serializable, nebo to musí být primitivní datové typy (int, char, double, boolean, ...),
  • předek by měl též implementovat rozhraní Serializable (neplatí pro třídu Object, neboť nemá datové atributy),

Uložení datových atributů do souboru

Následující kód by měl být v odpovídající metodě ve třídě Hra:

  try {
   // otevření soubor pro zápis instancí
   // proměnná soubor buď obsahuje jméno souboru (tj. je typu String)
   // nebo (lépe) je to instance třídy File
   ObjectOutputStream vystup = new ObjectOutputStream(
				new FileOutputStream(soubor));
   // tímto příkazem se zapíše do souboru instance třídy herniPlan
   // a všechny instance na které odkazuje - celý strom instancí
   vystup.writeObject(herniPlan);
   // zapisuji i seznam platných příkazů
   vystup.writeObject(platnePrikazy);
   vystup.close();
  }
  catch (FileNotFoundException e) {
   System.out.println("Nepodarilo se otevrit vystupni soubor \""+soubor+"\"");
   return;
  }
  catch (InvalidClassException e) {
   System.out.println("Chyba ve tride urcene k serializaci");
   return;
  }
  catch (NotSerializableException e) {
   System.out.println("Nektere objekty nejsou serializovane");
   return;
  }
  catch (IOException e) {
   System.out.println("Chyba pri ukladani do souboru");
   return;
  } 

Načtení datových atributů ze souboru:

Následující kód tvoří většinu odpovídající metody ve třídě Hra:

  try {
    // otevření souboru pro čtení
    ObjectInputStream vstup = new ObjectInputStream(
					new FileInputStream(soubor));
    // načtení datových atributů, načítají se ve stejném pořadí, v jakém
    // se zapisovaly,
    herniPlan = (HerniPlan)vstup.readObject();
    platnePrikazy = (SeznamPrikazu)vstup.readObject();
    vstup.close();
  }
  catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Nepodařilo se otevřít soubor s uloženými objekty");
    return;
  }
  catch (StreamCorruptedException e) {
    System.out.println("Chybná struktura souboru s objekty");
    return;
  }
  catch (IOException e) {
    System.out.println("Chyba při čtení ze souboru s uloženými objekty");
    return;
  }
  catch (ClassNotFoundException e) {
    System.out.println("V souboru nejsou uloženy instance příslušné třídy ");
    return;
  } 

Postup vytvoření příkazů ulož a obnov

 1. vytipovat datové atributy ve třídě Hra, které udržují informace o stavu,
 2. projít typy (třídy) těchto atributů a zkontrolovat, zda jsou serializovatelné,
 3. pokud ne (např. třída Mistnost), zkontrolovat zda datové atributy v této třídě jsou serializovatelné, zda předek je serializovatelný – pokud ano, implementovat rozhraní Serializable,
 4. ve třídě Hra vytvořit metody pro uložení stavu hry a načtení stavu hry,
 5. vytvořit třídy PrikazUloz a PrikazObnov

Další možnosti serializace

 • transient – modifikátor, který označuje dočasné datové atributy, které se nemají serializovat (ukládat, obnovovat),
 • do třídy s implementovaným rozhraním Serializable můžete doplnit metody readObject a writeObject – tyto metody poté přebírají odpovědnost za ukládání/obnovu objektu při serializaci, použití:
  • ukládání dodatečných informací,
  • ke změně hodnot před uložením, ke změně hodnot či vyvolání metod po načtení,
 • kontrola verze souboru .class:
  • proměnná static final long serialVersionUID
 • rozhraní Externalizable