4it115»4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

LS 2019/2020

=> Akreditace kurzu, zařazení do skupin

1. Cíl předmětu

  • Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na vývoj nového programového systému.
  • Předmět předpokládá předchozí absolvování kurzu 4IT101 Programování v Javě. Aktuálně (od r. 2018) již neplatí podmínka předchozího absolvování kurzu 4IT218 Databáze.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé fáze vývoje programového systému s důrazem na fázi návrhu a implementace. Na cvičeních si studenti prakticky prohloubí znalosti OOP v Javě v oblasti vytváření grafického uživatelského rozhraní v JavaFX. Dále si osvojí základní principy objektově orientovaného návrhu, některé návrhové vzory a některé programovací techniky jako refaktoring, test driven development ap. Studenti se seznámí s jazykem UML a naučí se vytvářet use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram a activity diagram. Prakticky si vyzkouší práci se systémem na správu verzí. Při práci v týmu poznají problémy, se kterými se mohou ve vývojářské praxi setkat.

2. Požadované vstupní znalosti

Studenti by měli studovat předmět Softwarové inženýrství po absolvování předmětu Programování v Javě.

3. Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaMaximální počet bodůMinimální počet bodů
Odevzdání a obhájení první semestrální úlohy2010
Vytvoření a obhájení designového modelu pro druhou semestrální úlohu157.5
Inspekce designového modelu pro druhou semestrální úlohu5 
Implementace týmového projektu druhé semestrální úlohy včetně průběžné práce s úložištěm GitLab157.5
Závěrečný test30 
Účast na cvičeních, předpokládá se pravidelná účast na cvičeních, pokud se student bez řádné omluvy doložené dokladem neúčastní více jak 3 cvičení, strhává se mu za každé nenavštívené cvičení 1 bod,nutná je účast na cvičeních, kde se obhajuje a prezentuje řešení  
Samostatná práce v průběhu semestru ( průběžné testy, domácí úkoly, aktivita na cvičeních)15 
Celkem100 

Výsledná známka je určena na základě bodového hodnocení:

ZnámkaSoučet bodů
190-100
275-89
360-74
4+50-59
40-59

4. Harmonogram přednášek

upraveno pro nouzový stav

TýdenPřednáškaPřednášejícíDatum
1.Místo předmětu v rámci bakalářského studia,požadavky na ukončení předmětu, zdroje
SW inženýrství – stav a vývoj
Buchalcevová18.2.
2.Správa verzí - Git, GitLabVencovský25.2.
3.Týmová práce v GitLab, úvod do JavaFXVencovský3.3.
4.Návrh uživatelského rozhraníVencovský10.3.
5.UML přehled,
základní funkcionalita CASE nástroje Astah,
Use Case diagram
Buchalcevová17.3.
6.Diagram tříd UML,
Sekvenční diagram, Activity diagram
Buchalcevová24.3.
7.Návrhové vzory
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová31.3.
8.Procesy při vývoji SW, modely životního cyklu
Metodiky pro vývoj SW, kategorizace
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová7.4.
9.Metodika RUP, OpenUP, MMSP
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová14.4.
10.Agilní metodiky pro vývoj SW - Scrum, XP
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová21.4.
11.Lean SW development, Kanban
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová28.4.
12.Řízení kvality při vývoji SW
on-line přednáška MS Teams
Buchalcevová5.5.
13.Závěrečný test - předtermín 12.5.

5. Harmonogram cvičení

je uveden na stránkách jednotlivých cvičících

6. Literatura k předmětu

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press. 2007