4it115»4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

4IT115 - Softwarové inženýrství

ZS 2021/2022

Sylabus předmětu

1. Cíl předmětu

  • Cílem předmětu je podat základní představu o disciplíně softwarové inženýrství se zaměřením na vývoj nového programového systému.
  • Předmět předpokládá předchozí absolvování kurzu 4IT101 Programování v Javě. Aktuálně (od r. 2018) již neplatí podmínka předchozího absolvování kurzu 4IT218 Databáze.

Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé fáze vývoje programového systému s důrazem na fázi návrhu a implementace. Na cvičeních si studenti prakticky prohloubí znalosti OOP v Javě v oblasti vytváření grafického uživatelského rozhraní v JavaFX. Dále si osvojí základní principy objektově orientovaného návrhu, některé návrhové vzory a některé programovací techniky jako refaktoring, test driven development ap. Studenti se seznámí s jazykem UML a naučí se vytvářet use case diagram, diagram tříd, sekvenční diagram a activity diagram. Prakticky si vyzkouší práci se systémem na správu verzí. Při práci v týmu poznají problémy, se kterými se mohou ve vývojářské praxi setkat.

2. Požadované vstupní znalosti

Studenti by měli studovat předmět Softwarové inženýrství po absolvování předmětu Programování v Javě.

3. Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaMaximální počet bodůMinimální počet bodů
Odevzdání a obhájení první semestrální úlohy2010
Vytvoření a obhájení designového modelu pro druhou semestrální úlohu157.5
Inspekce designového modelu pro druhou semestrální úlohu5 
Implementace týmového projektu druhé semestrální úlohy včetně průběžné práce s úložištěm GitLab157.5
Závěrečný test30 
Účast na cvičeních, předpokládá se pravidelná účast na cvičeních, pokud se student bez řádné omluvy doložené dokladem neúčastní více jak 3 cvičení, strhává se mu za každé nenavštívené cvičení 1 bod,nutná je účast na cvičeních, kde se obhajuje a prezentuje řešení  
Samostatná práce v průběhu semestru ( průběžné testy, domácí úkoly, aktivita na cvičeních)15 
Celkem100 

Výsledná známka je určena na základě bodového hodnocení:

ZnámkaSoučet bodů
190-100
275-89
360-74
4+50-59
40-59

4. Harmonogram přednášek

TýdenPřednáškaPřednášejícíDatum
1.Úvod do kurzu
požadavky na absolvování
Správa verzí - Git, GitLab
Vencovský, Buchalcevová21.9.
2.státní svátek28.9.
3.Týmová práce v GitLab, úvod do JavaFXVencovský5.10.
4.přednáška zrušena z důvodu nemoci
náhrada 17.12. 14:30 závěrečný test - předtermín
 12.10.
5.UML přehled,
základní funkcionalita CASE nástroje Astah,
Use Case diagram
včetně ukázky v Astah
Buchalcevová19.10.
6.Diagram tříd UML
včetně ukázky v Astah
Sekvenční diagram, Activity diagram
Buchalcevová26.10.
7.Návrh uživatelského rozhraníVencovský2.11.
8.Návrhové vzoryBuchalcevová9.11.
9.SW inženýrství – stav a vývoj
Procesy při vývoji SW, modely životního cyklu
Metodiky pro vývoj SW, kategorizace
Metodiky RUP
Buchalcevová16.11.
10.Přednáška odborníka z praxe
Azure software development and testing services and DevOps
Štěpán Bechyňský, Microsoft23.11.
11.Metodika OpenUP, MMSP
Agilní metodiky pro vývoj SW
Scrum
Extrémní programování (XP)
Kanban
Buchalcevová30.11.
12.Řízení kvality při vývoji SWBuchalcevová7.12.
13.Evoluce ve vývoji softwaru, Softwarová architekturaBuchalcevová14.12.

5. Harmonogram cvičení

je uveden na stránkách jednotlivých cvičících

6. Literatura k předmětu

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

v r. 2020 byla vydána elektronická verze knihy, lze zakoupit na https://www.ekopress.cz/titdetail.php?tid=31032 za 211 Kč

PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Computer Press. 2007