Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 19.3.2019 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 19.5.2019 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Závěrečný test
minimální nutný počet bodů 15
30
Aktivní účast na EPFC workshopu 2
vypracování samostatné úlohy z EPFC workshopu 3
5
Aktivní účast na Agilním workshopu5
Aktivní účast na přednáškách a prezentacích studentů
přednášky 4 x 1,5
přednáška Accenture 3
prezentace studentů 6
15

Harmonogram přednášek LS 2018/2019

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum12:45-14:15 RB 213 14:30-16:00 RB 209
114.2.přesun výuky na 21.3.2019 11:00 - 12:30 RB 103
-konzultace k osnově seminární práce
přesun výuky na 21.3.2019
16:15 - 17:45 RB 104
-konzultace k osnově seminární práce
221.2.Úvod - podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Informace o tématech seminárních prací
Zdroje
Koncept zlepšování softwarových procesů
Typologie nástrojů pro zlepšování procesů
Úspěšnost SW projektů
Modely životního cyklu
Integrační model zralosti (CMMI)
228.2.Úvod k ISO normám
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
47.3.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik - rigorózní, agilní
Systém pro hodnocení a výběr metodik METES
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty - lokalizovaná a upravená metodika OpenUP
514.3.Přehled agilních metodik
průzkumy používání agilních metodik
Extrémní programování
Scrum
621.3.Lean software development
Kanban
Škálovatelné agilní frameworky
728.3.Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko
84.4.Přednáška Accenture na téma DevOps 12:45 - 14:15
druhá hodina odpadá
911.4.Agilní workshop
1018.4.děkanské volno
1125.4.rektorský den
122.5.prezentace studentůprezentace studentů
139.5.přesun výuky na 14.5.2019 RB 209 11:00 – 15:00 prezentace studentů

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba Metodiky, Normy, Nástroje/ISO/IEC 29110