Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Harmonogram přednášek ZS 2018/2019

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum14:30 - 16:0016:15 - 17:45
120.9.Úvod
podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Informace o tématech seminárních prací
Zdroje
Koncept zlepšování softwarových procesů
Typologie nástrojů pro zlepšování procesů
Úspěšnost SW projektů
Modely životního cyklu
Integrační model zralosti (CMMI)
227.9.děkanský den
34.10.Úvod k ISO normám
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
411.10.Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik - rigorózní, agilní
Systém pro hodnocení a výběr metodik METES
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty - lokalizovaná a upravená metodika OpenUP
518.10.konzultace k osnově seminární práce,
která musí být odevzdaná v odevzdávárně InSIS do 15.10.
studenti se dostaví dle přihlášení na termín konzultace v InSIS - přihlašuje se jen jeden člen týmu
625.10.Přehled agilních metodik
průzkumy používání agilních metodik
Extrémní programování
Scrum
Lean software development
Kanban
71.11.Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko - 1.část studentů
dle přihlášení na termín workshopu v InSISu
Eclipse proces framework composer EPFC
nástroj na správu metodiky
praktický workshop Ing. Šimko - 2.část studentů
dle přihlášení na termín workshopu v InSISu
88.11.Agilní workshop – 1.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v InSISu
915.11.Agilní workshop – 2.část studentů dle přihlášení na termín workshopu v InSISu
1022.11.Škálování agilních metodikPřednáška Accenture
1129.11.přesun výuky na 6.12. 9:15 - 12:30 SB 322 - prezentace studentů
126.12.prezentace studentůprezentace studentů
1313.12.prezentace studentůprezentace studentů

Podmínky pro absolvování předmětu

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 15.10.2018 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce20
Semestrální práce
odevzdání do 21.12.2018 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
22
Závěrečný test
minimální nutný počet bodů 20
40
Aktivní účast na Agilním workshopu5
Aktivní účast na přednáškách externistů (EPFC) a prezentacích studentů
- účast na EPFC workshopu 2
- vypracování samostatné úlohy z EPFC workshopu 2
- přednáška Accenture 2
- účast na prezentacích studentů 4
(6.12 14:30 – 16:00 1 bod
6.12 16:15 – 17:45 1 bod
13.12 14:30 – 16:00 1 bod
13.12 16:15 – 17:45 1 bod )
Za účast na prezentacích v náhradním termínu (ne všichni mají volno) je 1 bod navíc nad rámec plánovaných bodů.
až 10

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba Metodiky, Normy, Nástroje/ISO/IEC 29110