Main»4it 421

4it 421

4IT421 Zlepšování procesů budování IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesy při budování informačních systémů a možnostmi jejich zlepšování.

Po absolvování předmětu budou studenti:

 • chápat specifika řízení softwarových projektů
 • orientovat se v normách a standardech v oblasti procesů vývoje SW
 • znát referenční model procesů životního cyklu dle mezinárodní normy ISO/IEC 12207
 • znát mezinárodní normu ISO/IEC 15504 pro posuzování procesů
 • dobře znát sadu norem ISO/IEC 29110 pro malé organizace
 • umět pracovat s modelem zralosti CMMI-DEV
 • znát v současnosti nejvýznamnější metodiky budování IS
 • umět kategorizovat stávající metodiky budování IS
 • chápat podstatu Unified Method Architecture
 • znát a umět používat metodiku RUP
 • znát best practices při vývoji softwaru
 • chápat principy iterativního vývoje softwaru a základy jeho plánování
 • mít přehled o problematice odhadování SW projektů
 • znát a umět používat metodiku OpenUP
 • seznámit se s nástrojem na správu metodiky Eclipse Process Framework Composer
 • seznámit se s metodikou MMSP - lokalizovanou metodikou OpenUP
 • znát principy agilních metodik, předpoklady jejich použití a omezení
 • znát principy metodiky Scrum
 • znát principy metodiky Extrémní programování
 • znát principy Lean software development
 • mít představu o současném stavu používání agilních metodik, s jakými problémy se potýkají, jak se vyvíjejí - mění
 • uvědomovat si potřebu výběru metodiky pro konkrétní projekt a přizpůsobení metodiky
 • umět vybrat vhodnou metodiku pro určitý projekt
 • mít představu o nástrojích pro podporu vývoje SW

Podmínky pro absolvování předmětu

upraveny na základě doporučení vedení FIS ze dne 5.5.2020

ÚlohaPočet bodů
Osnova semestrální práce
odevzdání do 13.4.2020 23:59 v odevzdávárně v InSISu
3
Prezentace semestrální práce30
Semestrální práce
odevzdání do 25.5.2020 23:59 v odevzdávárně v ISISu
pozdní odevzdání -5 bodů za každý započatý týden zpoždění
42
Závěrečný test
zrušen
0
Aktivní účast na přednáškách a prezentacích studentů
včetně průběžných testů
25

Harmonogram přednášek LS 2019/2020

upraveno pro nouzový stav

Slidy k přednáškám jsou na dokumentovém serveru ISIS

týdendatum9:15-12:30 SB 105 14:30-17:45 SB 104
119.2.Úvod - podmínky absolvování předmětu
Harmonogram přednášek
Informace o tématech seminárních prací, Zdroje
Koncept zlepšování softwarových procesů
Typologie nástrojů pro zlepšování procesů
Úspěšnost SW projektů
Metodiky budování IS
definice, prvky metodiky
kategorizace metodik - rigorózní, agilní
Agilní metodiky
průzkumy používání agilních metodik
Extrémní programování
Scrum
Test Scrum 4b
88.4.Systém pro hodnocení a výběr metodik METES
RUP - charakteristika, praktiky, fáze, disciplíny
Test RUP 4b

OpenUP
MMSP - Metodika pro Malé Softwarové Projekty
Test OpenUP/MMSP 2b
915.4.Integrační model zralosti (CMMI)
Test CMMI 3b
od 14:30 konzultace k osnově seminární práce
1022.4.Úvod k ISO normám
Referenční model procesů podle ISO/IEC 12207
Posuzování procesů podle ISO/IEC 15504
Test ISO normy 3b
ISO/IEC 29110 Lifecycle profiles for Very Small Entities
Test 29110 3b
1129.4.Lean software development
Kanban
Test Kanban 3b
Škálovatelné agilní frameworky
Test Scaled Agile 3b
126.5.prezentace studentůprezentace studentů
1313.5.prezentace studentůprezentace studentů

Zdroje

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Zlepšování procesů při budování informačních systémů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 228 s. ISBN 978-80-245-2235-7.

BRUCKNER, Tomáš, VOŘÍŠEK, Jiří, BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva, CHLAPEK, Dušan, ŘEPA, Václav. Tvorba informačních systémů. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6.

BUCHALCEVOVÁ, Alena, STANOVSKÁ, Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 198 s. ISBN 978-80-245-1922-7.

Semestrální práce z minulých semestrů

jsou k dispozici na webu SPI center

Stránka k normě ISO/IEC 29110

je k dispozici na webu SPI center volba Metodiky, Normy, Nástroje/ISO/IEC 29110