4it101»4IT101 - Král

4IT101 - Král

4IT101 cvičení - cvičící Ing. David Král

letní semestr 2017/2018

Přidělení bodů

druh úkolupočet bodůpoznámka
domácí úkoly204 domácí úkoly po pěti bodech
průběžné testy20tři elektronické testy po 4 bodech v InSISu a jeden programovací test za 8 bodů
semestrální práce - adventura30Pro získání bodů je nutná osobní prezentace v k tomu určených termínech nebo v konzultačních hodinách. Termíny obhajob prací budou vypsány přes InSIS. Termín odevzdání adventury bez ztráty bodů za zpoždění je 31.5.2018 23:59. Poslední možnost odevzdat adventuru je 18.6.2018 23:59
závěrečný test30bližší informace

Harmonogram průběžných testů:

termínobsahpočet bodůpoznámka
na začátku 3. cvičeníúvod do objektů, primitivní datové typy a operátory4 
sedmý týden výukytest bude praktické programování, ukázky několika testů jsou uvedeny pod tabulkou8 
na začátku 9.cvičenídatové struktury (pole, seznamy, množiny a mapy), výčtový typ, statické prvky tříd4 
na začátku 13.cvičenítřída Object, dědičnost, polymorfismus, rozhraní4 

První, třetí a čtvrtý průběžný test

- budou mít formu el. testu v InSISu s otázkami různých typů. U každé otázky je vždy uvedeno jakého typu je otázka. Test je po odeslání automaticky vyhodnocen a student se hned dozví, kolik získal bodů.

Druhý průběžný test

- programovací, ukázky zadání a další informace zde

Domácí úkoly:

Pravidla pro domácí úkoly

Domácí úkol by měl být samostatnou prací, případně prací dvojice maximálně trojice studentů kurzu. Jméno autora či autorů by vždy mělo být uvedeno v hlavičkách všech tříd, kterou jsou v úkolu upravovány nebo přidávány. Pokud bude odevzdáno několik shodných úkolů bez uvedení více autorů, budou ohodnoceny jako plagiáty.

Pokud je domácí úkol pokračováním práce za cvičení, musí odevzdaný úkol obsahovat nejen to co je zadáno jako domácí úkol ale i vše, co bylo naprogramováno během cvičení.

Odevzdání
  • v adresáři projektu vymažte soubory .ctxt, .class a případnou dokumentaci (podadresář doc),
  • soubory projektu včetně adresáře zabalte do archivu .zip,
  • vytvořený archiv zip uložte na insis.vse.cz do příslušné odevzdávárny a to nejpozději před začátkem příštího cvičení (přesná hodina a minuta je vždy uvedena u odevzdávárny, pak se odevzdávarna uzavře a nepřijímám úkoly jinou cestou např. mailem.)
  • zdrojové kódy, které jste v rámci úkolu upravovali či přidali budou "podepsané", tj. v dokumentačním komentáři bude uvedeno jméno studenta (případně studentů, pokud se jedná o úkol vytvořený ve dvojici případně trojici)

domácí úkol Hotel

první část

Vytvořte prázdný projekt Hotel a v něm vytvořte dvě třídy: Pokoj a Host.

Třída Host bude mít tři datové atributy, všechny typu String: jméno, příjmení a adresa. Napište konstruktor, kterým zadáte všechny tři údaje, getry na všechny tři údaje a setr na adresu. Metodu toString() naimplementujte tak, že bude vracet jméno a příjmení hosta.

Třída Pokoj bude mít atributy cisloPokoje typu int, typPokoje typu String, velikostPokoje typu int a host typu Host. Konstruktor, kterým bude zadáno číslo pokoje, typ pokoje a velikost pokoje. Hodnota datového atributu host bude po vytvoření nového pokoje null. Napište getry na všechny atributy a setr na hosta. Metoda toString() bude vracet text obsahující číslo pokoje, typ pokoje obalený závorkami a pokud je pokoj zabraný "je zabraný - " a jméno a příjmení hosta jinak "je volný" např: Pokoj 113 (dvojlůžkový) je zabraný - Jan Novák nebo Pokoj 113 (dvojlůžkový) je volný.

První část domácího úkolu je možné (a vhodné) udělat již po druhém cvičení.

druhá část

Do třídy Pokoj přidejte metody equals() a hashCode() implementované tak, že dva pokoje jsou stejné, pokud mají stejné číslo pokoje.

Dále přidejte do projektu třídu EvidencePokoju s těmito metodami:

public boolean vlozPokoj(Pokoj pokoj) - která přidá pokoj do evidence a to pouze v případě, že v seznamu ještě není pokoj se stejným číslem, Metoda vrací true, pokud pokoj byl do seznamu vloženo a false, jestliže již v seznamu byl.

public Collection<Pokoj> vratSeznam() - vrátí seznam všech pokojů z evidence, metoda vrací vždy seznam, třeba i prázdný, nikdy hodnotu null.

public Collection<Pokoj> vratSeznamVolnychPokoju() - vrátí seznam pokojů z evidence, které nejsou zabrané(zakaznik je null), pokud v seznamu žádný volný pokoj není, vrátí prázdný seznam.

public Pokoj vratPokoj(int cisloPokoje) - najde v evidenci pokoj se zadaným číslem a vrátí na něj odkaz, pokud takový pokoj v evidenci není, vrátí hodnotu null.

public boolean obsahujePokoj(int cisloPokoje) - najde v evidenci pokoj se zadaným číslem a vrátí true, pokud takový pokoj existuje. V případě, že takový pokoj není v evidenci, tak vrátí false.

Vašim úkolem je napsat k této třídě testy i implementaci.

Domácí úkol odevzdáváte do odevzdávárny, která je otevřená v InSISu. Odevzdání úkolu po termínu není možné.

domácí úkol Zadání pro adventuru

Tento úkol nelze dělat ve dvojici, každý má své zadání.

Zadání pro adventuru musí obsahovat:

  • Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  • Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  • Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  • Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu doc, docx nebo pdf.

Připomínám, že hra musí splňovat alespoň základní požadavky uvedené zde

domácí úkol Práce se souborem

Vytvořte nový projekt Soubory. Budou v něm dvě třídy:

  • třída Start s metodou main
  • třída ZpracovaniSouboru

Metoda main ve třídě Start bude jako vstupní parametr očekávat název zpracovávaného souboru.

Třída Zpracování souboru bude mít statickou metodu zpracovani (public static void zpracovani(File soubor)), tato metoda zpracuje soubor zadaný jako parametr. Aplikace předpokládá, že se jedná o soubor s logy v následující struktuře:

den měsíc rok hodina minuta IP-adresa operace

Jeden řádek souboru tedy vypadá takto:

01 03 2007 07 22 146.102.174.106 DELETE

Metoda zpracování vypíše na konzoli všechny řádky, ve kterých je zaznamenáno, že operace proběhla mezi jednou a třetí hodinou odpoledne. Pokud dojde k výjimce (nenalezený soubor atd., informace o výjimce bude vypsána také do konzole. Pokud nedojde k výjimce a soubor bude úspěšně zpracován, jako poslední se vypíše informace kolik bylo zpracováno řádků a kolik z nich vypsáno.

Pro úkol použijte tento soubor:soubor s logy

domácí úkol Hotel se streamy

Zadání je shodné se zadáním předchozí verze domácího úkolu Hotel s tím rozdílem, že metody public Collection<Pokoj> vratSeznamVolnychPokoju() a public Pokoj vratPokoj(int cisloPokoje) musí být implementovány s lambda výrazy a streamy (datovody).

Navíc je třeba přidat možnost setřídit seznam pokoju podle jejich cisla, tj, sestupně. V implementaci použijte lamda výraz (je jedno zda budete implementovat Comparable nebo Comparator).