4it101»4IT101 - Král

4IT101 - Král

4IT101 cvičení - cvičící Ing. David Král

letní semestr 2022/2023

Přidělení bodů

druh úkolupočet bodůpoznámka
domácí úkoly325 domácích úkolů. 2. domácí úkol za 8 bodů a zbylé za 6
průběžné testy8jeden programovací test za 8 bodů
semestrální práce - adventura30Pro získání bodů je nutná osobní prezentace v k tomu určených termínech nebo v konzultačních hodinách. Termíny obhajob prací budou vypsány přes InSIS. Termín odevzdání adventury je do termínu Vaší obhajoby. Povinné minimum je 10 bodů.
závěrečný test30bližší informace

Harmonogram průběžných testů:

termínobsahpočet bodůpoznámka
sedmý týden výukytest bude praktické programování, ukázky několika testů jsou uvedeny pod tabulkou8 

Programovací test

- ukázky zadání a další informace zde

Domácí úkoly:

Pravidla pro domácí úkoly

Domácí úkol by měl být samostatnou prací, případně prací dvojice maximálně trojice studentů kurzu. Jméno autora či autorů vždy musí být uvedeno v hlavičkách všech tříd, kterou jsou v úkolu upravovány nebo přidávány. V případě spolupráce studentů, je toto vyžadováno, jelikož pokud bude odevzdáno několik shodných úkolů bez uvedení více autorů, budou ohodnoceny jako plagiáty! Pokud si stále nejste jisti, zeptejte se strejdy Googla na Javadoc a kam se píší autoři.

Pokud je domácí úkol pokračováním práce za cvičení, musí odevzdaný úkol obsahovat nejen to co je zadáno jako domácí úkol ale i vše, co bylo naprogramováno během cvičení.

Odevzdání
  • soubory projektu včetně adresáře zabalte do archivu .zip,
  • vytvořený archiv zip uložte na insis.vse.cz do příslušné odevzdávárny a to nejpozději před začátkem příštího cvičení (přesná hodina a minuta je vždy uvedena u odevzdávárny, pak se odevzdávarna uzavře a nepřijímám úkoly jinou cestou např. mailem.)
  • zdrojové kódy, které jste v rámci úkolu upravovali či přidali budou "podepsané", tj. v dokumentačním komentáři bude uvedeno jméno studenta (případně studentů, pokud se jedná o úkol vytvořený ve dvojici případně trojici)

První domácí úkol: Letiště (do čtvrtého cvičení)

Vytvořte 2 nové třídy Letadlo a Pilot.

Třída Pilot bude obsahoval fieldy hodnost, jmeno, prijmeni a vek. Určení správných typů fieldů je na vás. Ke všem fieldům vytvořte pouze gettery. Všechny zmíněné fieldy budou zadané při vytváření přes konstruktor. Zároveň definujte metodu toString tak, aby vracela hodnoty fieldů hodnost, jmeno, prijmeni a vek v následujícím formátu: "Kapitán Jan Novák (45)".

Třída Letadlo bude obsahovat fieldy identifikační číslo (pro jednoduchost staci jako int), výrobce a pilot (Typu Pilot). Určení správných typů fieldů je opět na vás, pokud nebylo určeno za Vás. Ke všem fieldům doplňte gettery, ale setter pouze pro pilota. Pomocí konstruktoru zadejte pouze identifikacni cislo a výrobce . Field pilot bude v konstruktoru nastaven na null! Dále upravte metodu toString tak, aby pokud má letadlo pilota, tak aby výpis byl například "Letadlo výrobce Boeing s číslem 123 má pilota Kapitán Jan Novák (45)", pokud letadlo nemá pilota, výpis bude vypadat podobně tomuto "Letadlo výrobce Boeing s číslem 123 nemá pilota".

Druhý domácí úkol: Evidence letadel (do sedmého cvičení)

Tento domácí úkol navazuje na úkol předchozí.

Do třídy Letadlo přidejte přidejte metody equals() a hashCode() implementované tak, že dvě letadla jsou stejná, pokud mají stejné identifikační číslo.

Dále vytvořte interface EvidenceLetadel, který bude mít definované tyto metody

public boolean vlozLetadlo(Letadlo letadlo) - která přidá letadlo do evidence letadel a to pouze v případě, že v seznamu ještě není letadlo se stejným identifikačním číslem. Metoda vrací true, pokud letadlo bylo do seznamu vloženo a false, jestliže již v seznamu bylo a tudíž je znovu nelze vložit.

public Collection<Letadlo> vratSeznam() - vrátí seznam všech letadel z evidence, metoda vrací vždy seznam, třeba i prázdný, nikdy hodnotu null.

public Collection<Letadlo> vratSeznamVolnychLetadel() - vrátí seznam letadel z evidence, které nemají pilota, pokud v evidenci žádné volné letadla nejsou, vrátí prázdný seznam.

public Letadlo vratLetadlo(int identifikacniCislo) - najde v evidenci letadlo se zadaným identifikacnim číslem a vrátí jeho instanci, pokud takové letadlo v evidenci není, vrátí hodnotu null.

Vašim úkolem je napsat k tomuto interfacu testy i implementaci (novou třídu, která implementuje tento interface). Testem se NEROZUMÍ logika v metodě main. Jako test jsou akceptovány pouze testy vytvořené pro framework JUnit.

Domácí úkol odevzdáváte do odevzdávárny, která bude/je otevřená v InSISu. Pokud pracujete ve skupině, nezapomeňte na uvedení autorů, ale jinak odevzdáváte každý samostatně! Odevzdání úkolu po termínu NENÍ možné.

Třetí domácí úkol: Zadání adventury (do devátého cvičení)

Tento úkol nelze dělat ve dvojici, každý má své zadání.

Zadání pro adventuru musí obsahovat:

  • Příběh jak hra začíná, tj. uvedení do příběhu, co se stalo a co je hráčovým úkolem. Tento text pak budete hráči zobrazovat při spuštění hry.
  • Plánek hry (obrázek), jaké prostory bude hra obsahovat a jak jsou propojeny.
  • Popis toho, co bude muset hráč udělat, aby hru vyhrál. Případně také, co se stane, když některé úkoly nesplní (špatné konce hry).
  • Seznam příkazů, které bude moci hráč při hře používat.

Odevzdejte jako soubor ve formátu doc, docx nebo pdf.

Připomínám, že hra musí splňovat alespoň základní požadavky uvedené zde. Není nutné řešit nastavení a použití PMD, které je zmíněno na stránce se zadáním pro adventuru!

Čtvrtý domácí úkol: Práce se souborem (do jedenáctého cvičení)

Vytvořte nový projekt Soubory. Budou v něm dvě třídy:

  • třída Start s metodou main
  • třída ZpracovaniSouboru

Metoda main ve třídě Start bude jako vstupní parametr očekávat název zpracovávaného souboru.

Třída Zpracování souboru bude mít statickou metodu zpracovani (public static void zpracovani(File soubor)), tato metoda zpracuje soubor zadaný jako parametr. Aplikace předpokládá, že se jedná o soubor s logy v následující struktuře:

den měsíc rok hodina minuta IP-adresa operace

Jeden řádek souboru tedy vypadá takto:

01 03 2007 07 22 146.102.174.106 DELETE

Metoda zpracování vypíše na konzoli všechny řádky, ve kterých je zaznamenáno, že operace byla DELETE a proběhla v době od 09:00 do 12:00 (včetně). Pokud dojde k výjimce (nenalezený soubor atd.), informace o výjimce bude vypsána také do konzole. Pokud nedojde k výjimce a soubor bude úspěšně zpracován, jako poslední se vypíše informace kolik bylo zpracováno řádků a kolik z nich vypsáno.

Pro úkol použijte tento soubor:soubor s logy

domácí úkol EvidenceLetadel se streamy (do dvanáctého cvičeni)

Zadání je shodné se zadáním předchozí verze domácího úkolu Evidence letadel s tím rozdílem, že metody public Collection<Letadlo> vratSeznam() a public Letadlo vratLetadlo(int identifikacniCislo) musí být implementovány s lambda výrazy a streamy (datovody).

Přidejte novou metodu public Collection<Letadlo> setridenySeznam(), která vrátí seznam všech letadel, ale seřazený sestupně (9,8,7..) podle identifikačního čísla letadla. Originální kolekce se touto operací nesmí změnit! Použijte streamy a lambdy. V implementaci použijte lamda výraz pro třídění (je jedno zda budete implementovat Comparable nebo Comparator).