4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové ZS 2020/2021

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
22.91 
29.92Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím
převedení projektu Adventura základ z BlueJ
6.103Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
13.104GUI v JavaFX
20.105GUI v JavaFX
27.106GUI v JavaFX
3.117GUI v JavaFX
Odsouhlasení týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
10.118test UML znalostní - kvíz v MS Teams 9:20 - 9:35
ukázka tvorby use case diagramu v CASE nástroji Astah
ukázka tvorby diagramu tříd v CASE nástroji Astah
generování kódu z diagramu tříd
17.119státní svátek
24.1110na toto cvičení bude připraveno:
všichni studenti budou mít nainstalován a připraven k použití Astah,
vedoucí týmu založí projekt v Gitlab a pozve členy týmu,
v Gitlab wiki bude uloženo -název týmu, seznam členů týmu, zadání úlohy, seznam úkolů a jejich přiřazení členům týmu,
Tým bude mít připraven use case model svého zadání a specifikaci jednoho případu užití
1.1211práce se soubory a databází
testovací případy
8.1212Obhajoba návrhu - 1. část týmů
15.1213Obhajoba návrhu - 2. část týmů

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 8.11.2020 záložka grafickaVerze v úložišti GitLab

Obhajoba 1.semestrální úlohy v MS Teams online ve vypsaných termínech - přihlášení přes InSIS

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit GitLab a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student vytvoří ve svém úložišti (xname-adventura-sem) větev dev, ve které průběžně upravuje svůj projekt, pokud nebude vytvořeno do 2.11. - 2 body
  2. student vytvoří ve svém úložišti záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 8.11.2020 23:59
  3. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  4. student obhájí semestrální úlohu - při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu

při pozdějším odevzdání se strhávají 3 body za každý započatý týden zpoždění

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy10
Prezentace UML diagramu při obhajobě návrhu týmové úlohy5

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení4
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 8.cvičení6

Zadání týmových projektů

Odevzdání implementace týmové úlohy do 10.1.2021 záložka finalniVerze v úložišti GitLab u vedoucího týmu

Obhajoba implementace týmové úlohy podle přihlášek na některý z termínů typu velká obhajoba práce vypsaných v InSIS ve zkouškovém období

Odborné semináře (3-5 řešitelů)

Aplikace podporuje evidenci zájemců o odborné semináře pořádané FIS. Aplikace je desktopová a pracují s ní jen pracovníci FIS. Pracovníci FIS zakládají a editují odborné semináře, mohou si zobrazovat přehled odborných seminářů i přehled přihlášených zájemců. U odborného semináře se eviduje id, název, popis, tematická oblast, datum a čas konání, místo, přednášející, kapacita. Tematická oblast se v aplikaci drží jako číselník (tj. samostatná entita s údaji kód a název), do kterého mohou pracovníci FIS přidávat údaje a editovat je. Zájemci se přihlašují přes email anebo telefon. Pracovníci FIS pak zakládají údaje zájemce do aplikace (do samostatné entity), a to jméno, příjmení, firma, funkce ve firmě, email, telefon. Pracovníci FIS zakládají přihlášky na odborné semináře, kde uvedou zájemce odborný seminář, datum přihlášení a aplikace přidělí přihlášce jednoznačné id. Aplikace umožňuje zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Podpora vedení BP a DP (3-5 řešitelů)

Aplikace umožňuje evidovat BP a DP, které vede určitý pracovník katedry a zaznamenávat, jak jsou splněny jednotlivé milníky vedení práce a vypisovat různé přehledy. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje jen daný pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje studenty, kteří si u něj zapsali BP nebo DP - eviduje u nich jméno, přijmení, xname, email. Pracovník katedry si v aplikaci založí záznam Kvalifikační práce, u kterého se zaznamená - zda jde o BP nebo DP, název práce, student, zda je založeno zadání v InSISu, datum posledního kontaktu se studentem, stav práce a seznam proběhlých i plánovaných aktivit (konzultace, připomínkování práce). Pro Stav práce je v aplikaci číselník a aplikace umožňuje hodnoty číselníku zadávat a měnit. Stavy jsou například - v jednání, založené zadání, milník úvod, milník dvě třetiny práce, finální připomínkování, odevzdaná. Pro aktivitu v rámci vedení práce se zaznamenává - id, datum, název, zda je plánovaná nebo realizovaná, popis.

Zajištění nákupů (3-5 řešitelů)

Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující nákupy pro seniory a handicapované. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují nákup v samostatné entitě. Ukládá se jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, email, telefon. Adresa se drží jako samostatná entita s atributy ulice a číslo, město, psč, stát. Agentura si drží data o dobrovolnících zajišťujících nákupy v samostatné entitě. Ukládá se jméno, příjmení, rodné číslo, email, telefon a disponibilní čas (jako řetězec). Požadavky na nákupy klienti sdělují telefonem a pracovník agentury je zadává do aplikace jako Požadavek na nákup s údaji klient, datum nákupu, doba (dopoledne, odpoledne), stav požadavku (nový, přidělen dobrovolník, realizován, zrušen). Pracovník agentury si může vypisovat dobrovolníky - poskytovatele nákupu a zobrazit si, kteří dobrovolníci nemají na určitý den objednávku. Vyhledá vhodného dobrovolníka a zadá jej do Požadavku na nákup (vazbou na entitu dobrovolník) a změní stav požadavku. Potom mimo aplikaci – emailem, telefonem informuje klienta i dobrovolníka. Pokud byl nákup realizován, zaznamená to u požadavku.

Absolventi (3-5 řešitelů)

Aplikace zajišťuje evidenci absolventů magisterského studia. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje u absolventa jméno, příjmení, tituly, obor absolvovaného studia, firmu, kde pracuje, email, telefon. Protože se firmy často opakují, drží se informace o firmě v samostatné třídě, na kterou je od absolventa odkaz. U firmy se eviduje id, název, adresa firmy. Dále se u absolventa eviduje, v kterém roce absolvoval, a zda má zájem o spolupráci s katedrou. Pokud ano, tak o jakou formu spolupráce má zájem (může jich být více) – externí přednášky, externí výuka celého kurzu, spolupráce na BP a DP, oponování BP a DP, účast na odb.seminářích jako přednášející, účast na odb.seminářích jako účastník, sponzorství katedry, být informován o akcích. Forma spolupráce se v aplikaci drží jako číselník (tj. samostatná entita s údaji kód a název), do kterého mohou pracovníci katedry přidávat údaje a editovat je. Aplikace umožní zadávat a aktualizovat údaje a zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Vlastní téma

musí být odsouhlasené vyučujícím