4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení doc. Buchalcevové ZS 2018/2019

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
17.91Obsah a harmonogram předmětu
Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím NetBeans
převedení projektu Adventura základ z BlueJ do NetBeans
24.92Seznámení se správou verzí Subversion
nahrání projektu do úložiště
GUI v JavaFX
1.103GUI v JavaFX
8.104GUI v JavaFX
15.105GUI v JavaFX
22.106GUI v JavaFX
29.107Vytvoření týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
5.118ukázka use case diagramu
analýza týmové úlohy
12.119ukázka diagramu tříd
generování kódu z diagramu tříd,
19.1110CV 12:45 - práce v týmech
CV 16:15 - práce se soubory a databází, konzultace modelů týmové úlohy
26.1111Výuka z rozhodnutí VŠE zrušena
3.1212Obhajoba návrhu
10.1213Test UML
+ CV 12:45 - práce se soubory a databází

Odevzdání 1.semestrální úlohy

  • do 31.10.2018 záložka grafickaVerze''' v úložišti

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy8
DU15
aktivita na cvičeních2

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 2.cvičení3
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení5

DU1 GUI

odevzdat do 25.10.2018 do odevzdavarny InSIS

Vytvořte jednoduchou aplikaci pro poznávání hradů a zámků v ČR „Kde domov můj“. Aplikace zobrazuje nahoře v okně radio tlačítka s názvy 3 krajů ČR (kraje si můžete zvolit sami), pod nimi obrázek, seznam ListView a tlačítko Hádej. Na začátku je zobrazen „prázdný“ – výplňový obrázek. Aplikace si pro každý kraj drží 5 obrázků hradů a zámků a jejich názvy. Když uživatel vybere kraj (klikne na radio tlačítko), aplikace naplní seznam – ListView názvy hradů a zámků vybraného kraje. Když uživatel klikne na tlačítko Hádej, aplikace zobrazí obrázek náhodně vybraného hradu či zámku z daného kraje. Uživatel zvolí název hradu a zámku v seznamu. Pokud je název správný, tj. odpovídá zobrazenému obrázku, zobrazí se okno se zprávou Alert – informující o správné volbě, jinak se zobrazí okno se zprávou Alert – informující o chybné volbě. Po uzavření okna se zprávou se zobrazí výplňový obrázek. Uživatel může opět kliknout na tlačítko Hádej anebo i zvolit jiný kraj. Aplikace musí být vytvořena v JavaFX. Vhodné rozložení komponent zvolte sami. Oddělte logiku od GUI.

Test UML Maximum 10 bodů, minimum 5 bodů

Na základě slovní specifikace požadavků vytvořte use case model a class model a zaznamenejte jej v modelovacím nástroji. Definujte třídy a jejich atributy (včetně viditelnosti, datového typu) a metody. Definujte vztahy mezi třídami, uveďte násobnosti.

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit Subversion a je třeba splnit následující požadavky:

  1. student uloží nejpozději ve druhém týdnu semestru do svého úložiště na kitscm.vse.cz do adresáře adventura/trunk projekt, který se bude průběžně upravovat
  2. student vytvoří ve druhém týdnu semestru ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku textovaVerze s textovou verzí adventury
  3. student průběžně upravuje svůj projekt v adresáři adventura/trunk, tj. vytváří zde verze
  4. student vytvoří ve svém úložišti na kitscm.vse.cz záložku grafickaVerze s hotovou úlohou do 31.10.2018 (adresář adventura/tags/grafickaVerze)
  5. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
  6. student osobně obhájí semestrální úlohu v některém z termínů, které budou vypsány v InSIS a na který se přihlásí
  7. při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu a provede na místě úpravu programu podle požadavků vyučujícího.

Pro hodnocení první semestrální úlohy jsou důležité záložky textovaVerze a grafickaVerze, datum jejich vytvoření a jejich obsah. Záložky musí být přesně takto pojmenovány, protoze se vytvářejí automatizované reporty. V úložišti může být i více záložek například pro domácími úkoly.

Požadavekbodová ztráta, když se požadavek neudělá(-) body za požadavek, který je navíc (+)
Základem je adventura s textovým uživatelským rozhraním, kterou jste odevzdali v kurzu 4IT101musí být
Třídy aplikace budou rozděleny do balíčkůmusí být
Hlavní okno grafického rozhraní bude obsahovat textovou oblast, ve které se budou vypisovat jednotlivé texty hrymusí být
Pro vstup příkazů bude využito textové polemusí být
Součástí grafického rozhraní musí být menu, které bude obsahovat minimálně položky Nová hra, Nápovědamusí být
Při přechodu do prostoru se na panelu vypíší východy z prostoru, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Při přechodu do prostoru se v dialogovém okně zobrazí obrázek s plánem prostorů, na kterém bude vyznačen aktuální prostor, realizováno pomocí návrhového vzoru Observermusí být
Nápověda ( uložená v HTML souboru) se bude zobrazovat v samostatném okněmusí být
Na kitscm bude vytvořena záložka grafickaVerzemusí být
Obsah batohu se bude zobrazovat pomocí obrázků na panelu, při změně obsahu batohu se provede aktualizace obrázků, v řešení bude využit návrhový vzor Observermusí být
Aplikace se spustí buď v textovém rozhraní, anebo v grafickém rozhraní podle parametru příkazové řádkypokud nebude implementováno -2 body
Komentáře pro javadoc u tříd a metodpokud nebude implementováno -3 body
Zpoždění při odevzdání finální verze, tj vytvoření záložky grafickaVerze-3 body za každý započatý týden zpoždění
Místo zadávání příkazu v textovém poli bude uživatel vybírat z rozbalovacího seznamu příkazů (combo box,list)pokud bude implementováno +2 body
Nabídka sousedních prostorů bude realizována combo boxem,list...pokud bude implementováno +2 body
Kromě menu bude použita i nástrojová lištapokud bude implementováno +2 body

Zadání týmových projektů

Obhajoba návrhu týnové úlohy na cvičení 3.12.2018

Řádný termín implementace týmové úlohy je do 13.1.2019 záložkou finalniVerze v tags v úložišti projektu v SUBVERSION

Katedrální knihovna (3-5 řešitelů)

Aplikace umožňuje evidovat a půjčovat knihy z katedrální knihovny. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje pracovník katedry. Pracovník katedry eviduje knihy - eviduje se evidenční číslo, autor, název, oblast zaměření. Oblasti zaměření je možné v aplikaci zakládat. Pracovník katedry eviduje výpůjčky knih. Výpůjčka je vždy pro 1 knihu. U výpůjčky se eviduje půjčená kniha, datum půjčení, předpokládané datum vrácení, skutečné datum vrácení, stav, kdo si půjčil – jméno, příjmení, email. Pracovník katedry si může zobrazit všechny výpůjčky, které mají být určitý den vráceny, a které nebyly včas vráceny.

Babička na hlídání (3-5 řešitelů)

inspirace na http://hlidacibabicka.cz/cs/hlidani/uvod/
Aplikace slouží na podporu činnosti agentury zajišťující hlídání dětí pomocí tzv. babiček na hlídání. Agentura si drží data o klientech, kteří požadují hlídání. (Údaje klienta specifikujte sami.) Dále je třeba zaznamenat informace o dítěti (dětech). (Údaje také specifikujte sami.). Agentura má v evidenci babičky na hlídání. Údaje také specifikujte sami a nezapomeňte, že je třeba evidovat jejich vzdělání, absolvované kurzy (zdravotní….) zkušenosti, řidičský průkaz, doporučení, disponibilní čas.

Večírky (3-5 řešitelů)

Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání večírků. Pracovník agentury eviduje zájemce o večírky - klienty. U klienta se eviduje identifikátor, jméno, příjmení, email, telefon. Večírky jsou různých typů - narozeninové pro děti, narozeninové pro dospělé, firemní, a další. Aplikace umožňuje zakládat typy večírků. V aplikaci se evidují dojednané večírky - údaje specifikujte sami. Aplikace umožní zadávat a aktualizovat údaje a zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Psí školka (3-5 řešitelů)

inspirace na https://www.psi-skolka.cz/skolka/

Psí hotel (3-5 řešitelů)

https://www.psi-skolka.cz/hotel/

Vycházky Prahou (3-5 řešitelů)

inspirace na https://www.praguecitytourism.cz/cs/nase-cinnost/prazska-vlastiveda/program-10647
Aplikace podporuje činnost agentury na pořádání vycházek a dalších akcí v Praze. Evidují se akce, průvodci a přihlášení klienti. Údaje specifikujte sami.

volné zadání odsouhlasené vyučujícím