4it115»Buchalcevova

Buchalcevova

Cvičení prof. Buchalcevové LS 2020/2021

Harmonogram cvičení

DatumTýdenObsah cvičení
17.21Požadavky na ukončení předmětu
Seznámení s vývojovým prostředím
převedení projektu Adventura základ z BlueJ
24.22Nahrání projektu do úložiště GitLab
GUI v JavaFX
3.33Kvíz v MS Teams Správa verzí
GUI v JavaFX
10.34GUI v JavaFX
mít uloženou svou semestrální práci v adventura-sem na úložišti GitLab a mít Tag s názvem textovaVerze
17.35GUI v JavaFX
24.36Odsouhlasení týmů a přiřazení zadání pro 2. semestrální úlohu
ukázka tvorby use case diagramu v CASE nástroji Astah
na toto cvičení bude připraveno:
všichni studenti budou mít nainstalován a připraven k použití Astah
31.37test UML znalostní - kvíz v MS Teams 11:05 - 11:15
ukázka tvorby diagramu tříd v CASE nástroji Astah
generování kódu z diagramu tříd
7.48na toto cvičení bude připraveno:
vedoucí týmu založí projekt v Gitlab a pozve členy týmu,
v Gitlab wiki bude uloženo -název týmu, seznam členů týmu, zadání úlohy, seznam úkolů a jejich přiřazení členům týmu,
Tým bude mít připraven use case model svého zadání a specifikaci jednoho případu užití
14.49práce se soubory a databází
týmová práce
21.410testovací případy
týmová práce
28.411týmová práce
5.512všechny týmy finalizují návrh na wiki Gitlabu do 2.5.2021
Obhajoba návrhu - 1. část týmů
12.513Obhajoba návrhu - 2. část týmů

Body za průběžnou práci na cvičeních

NázevBody
Průběžné testy10
Prezentace UML diagramu při obhajobě návrhu týmové úlohy5

Průběžné testy

ZaměřeníKdyBody
Správa verzína 3.cvičení4
UML přehled, Use case diagram, Class diagramna 7.cvičení6

Upřesnění požadavků na 1.semestrální úlohu - GUI adventura

Odevzdání 1.semestrální úlohy do 6.4.2021 záložka (tag) grafickaVerze v úložišti GitLab

Obhajoba 1.semestrální úlohy v MS Teams online ve vypsaných termínech - přihlášení přes InSIS

Grafické uživatelské rozhraní v JavaFX bude vytvářeno psaním kódu nikoli využitím generátorů jako SceneBuilder

Pro správu verzí bude použit GitLab a je třeba splnit následující požadavky:

 1. student vytvoří ve svém úložišti (xname-adventura-sem) větev dev, ve které průběžně upravuje svůj projekt, pokud nebude vytvořeno do 9.3.2021 - 2 body
 2. student vytvoří ve svém úložišti záložku (tag)grafickaVerze s hotovou úlohou do 6.4.2021 23:59
 3. pod záložkou budou uloženy zdrojové kódy s komentáři, musí být dodrženy konvence
 4. student obhájí semestrální úlohu - při obhajobě student předvede funkci programu, vysvětlí jakoukoli část kódu

při pozdějším odevzdání se strhávají 3 body za každý započatý týden zpoždění

Upřesnění požadavků na 2.semestrální úlohu - týmový projekt

Odevzdání implementace týmové úlohy do 30.5.2021 záložka finalniVerze v úložišti GitLab u vedoucího týmu

Obhajoba implementace týmové úlohy podle přihlášek na některý z termínů typu velká obhajoba práce vypsaných v InSIS ve zkouškovém období

Zadání týmových projektů

Administrativa DP ve specializaci (3-5 řešitelů)

Aplikace umožňuje evidovat DP v rámci specializace magisterského studia. Jde o jednouživatelskou aplikaci, se kterou pracuje garant specializace. Aplikace umožňuje načíst studenty specializace z textového souboru (údaje oddělené ; ) Pro každého studenta se načte jméno, příjmení, xname, email, datum nástupu do specializace. Primárním klíčem je xname. V aplikaci je možné založit, editovat a zobrazovat pracovníky katedry a externisty, kteří mohou vést, konzultovat a oponovat DP. U těchto pracovníků se eviduje jméno, příjmení, email, rodné číslo (primární klíč), katedra, firma. Aplikace umožňuje založit záznam DP, u kterého se zaznamená student (řešitel), stav DP, název práce, semestr zapsání diplomového semináře, datum založení zadání v InSISu, vedoucí DP, konzultant (nepovinný), oponent (nepovinný). Pro stav DP je v aplikaci číselník a aplikace umožňuje hodnoty číselníku zadávat a měnit. Stavy jsou například – neaktivní, hledání vedoucího, zapsán diplomový seminář, založené zadání, obhájen projekt DP, odevzdaná, obhájená. Aplikace umožňuje zobrazovat záznamy dle různých kritérií – např:

 • Přehled studentů, kteří mají zapsán diplomový seminář v daném semestru
 • Přehled studentů, kteří mají zapsán diplomový seminář v daném semestru a nemají zadání DP v InSISu
 • Přehled DP pro jednotlivé vedoucí
 • Přehled DP pro jednotlivé oponenty atd.

Evidence doktorandů (3-5 řešitelů)

Aplikace zajišťuje evidenci doktorandů pro potřeby katedry. U doktoranda se eviduje jméno, příjmení, tituly, xname, adresa, rok narození, email, telefon, VŠ, na které získal magisterský titul. Doktorandi mohou studovat v prezenčním studiu nebo kombinovaném studiu. Každý doktorand má přiřazeného školitele (učitel katedry), může mít ještě konzultanta. V aplikaci je možné založit, editovat a zobrazovat pracovníky katedry, kteří mohou vést nebo konzultovat doktorské disertační práce. U těchto pracovníků se eviduje jméno, příjmení, email, rodné číslo (primární klíč), katedra. Každý doktorand má přiřazeného školitele (učitel katedry), může mít ještě konzultanta. U doktoranda je třeba sledovat datum nástupu a evidovat všechna přerušení studia (od –do). Je třeba evidovat téma disertační práce, zda a kdy absolvoval obhajobu projektu disertační práce, malou obhajobu disertační práce a velkou obhajobu disertační práce. Také je třeba evidovat, zda je doktorand zapojen v grantu a v jakém. Program umožní zadávat a aktualizovat údaje a zobrazovat záznamy podle různých kritérií.

Spolupráce s praxí (3-5 řešitelů)

Aplikace zajišťuje evidenci spolupráce s praxí. Spolupráce se realizuje s firmami. U každé firmy je třeba evidovat název firmy, IČO (primární klíč), adresu a kontaktní osobu (adresa, telefon, fax, e-mail). U záznamu spolupráce se kromě firmy eviduje typ spolupráce, osoby z firmy, které ji realizují, datum od, datum do a stav. Pro typ spolupráce je v aplikaci číselník a aplikace umožňuje hodnoty číselníku zadávat a měnit. Typy spolupráce jsou například - přednáška, výuka celého kurzu, zadání tématu BP, zadání tématu DP, oponování BP, oponování DP, realizace praxe, realizace stáže. Také pro stav spolupráce je v aplikaci číselník a aplikace umožňuje hodnoty číselníku zadávat a měnit. Stavy jsou například - plánovaná, realizovaná, zrušená. Program umožní zobrazovat přehledy podle různých kritérií.

Nabídka stáží pro studenty KIT (3-5 řešitelů)

Aplikace zajišťuje evidenci a vyhledávání stáží určených pro studenty KIT. Stáže nabízejí firmy. Každá firma může nabízet více stáží. U každé firmy je třeba evidovat název firmy, IČO, adresu a kontaktní osobu (adresa, telefon, fax, e-mail). U nabízených stáží je třeba evidovat zaměření stáže - obor, požadavky na uchazeče, délku stáže, počet míst, poskytované výhody a další údaje. (Údaje stáže specifikujte po dohodě se zadavatelem sami.) Firmy zasílají nabídky e-mailem nebo poštou a sekretářka KIT je zadává do programu. Program bude podle zvolených kritérií vyhledávat vhodné stáže – je třeba dobře strukturovat požadavky na účastníky tak, aby bylo možné stáže vyhledávat.

Ze života hmyzu (3-5 řešitelů)

Na prostoru popsaném šachovnicí o velikosti 32x32 polí žijí brouci. Na některém poli mohou být překážky (kameny), na které brouci neumějí vylézt a musí je obejít. Jinak se na daném prostoru mohou pohybovat zcela volně. Kromě kamenů může být na jednotlivých polích i potrava. Vstoupí-li brouk na pole s potravou, může ale nemusí ji sníst. Pokud ji sní, je potrava odstraněna z pole a je umístěna spolu s pozicí, kde byla využita, do seznamu snědené potravy u dotyčného brouka. V jednom kroku může brouk udělat právě jeden krok. Krok může být v libovolném z osmi směrů a brouk může nejprve ohledat, co se na daných polích nachází. Musí ale být dodržena tato pravidla:

 • nesmí vyjít z prostoru šachovnice,
 • nesmí vstoupit na kámen,
 • je-li na poli jiný brouk, může být odstrčen pouze, když je slabší (snědl méně potravy).

Slabší brouk je odstrčen zpět ve směru pohybu silnějšího brouka. Dostane-li se slabší brouk mimo vyznačený prostor, je vyřazen. Může existovat více druhů brouků, kteří budou mít implementovány různé strategie výběru dalšího kroku. Po ukončení pohybu všech existujících brouků bude náhodně rozmístěna další potrava tak, aby poměr polí s potravou byl stále konstantní. Navrhněte i vhodný jednoduchý způsob vizuální prezentace.

 • vstupy: počet brouků, poměr kamenů ke všem polím, poměr polí s potravou ke všem polím, maximální počet cyklů (kroků brouků).

Vlastní téma

musí být odsouhlasené vyučujícím